ประกาศจากข่าวสาร จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

ประกาศ!

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากศูนย์ควบคุมโรคจังหวัด และอำเภอ... ได้มีการกำชับพิเศษให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในวันเปิดเรียนเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ทุกคนสวม mask ตลอดเวลา ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร

2. ในช่วง 1 เดือนแรก ให้นักเรียนนั่งเรียนประจำห้องเรียนเดิม **ยกเว้นวิชาที่ต้องไปใช้ห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้จนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์ ตารางการใช้ห้องเรียน ตามรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Online Classroom-Students หรือพิมพ์....

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : ....... โดย...........................

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : ....... โดย...........................

เนื่องในวันที่ .........

โพสต์ : ....... โดย...........................


ผลงานความสำเร็จ

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........

เด็กชาย................

........